top of page

תקנות התרומה
של Gefilte Fest Dresden e.V.

 הוחלט בפגישת ההקמה ב-5 במרץ 2015 בדרזדן.
  פרטי החשבון נוספו ב-1 בדצמבר 2015

הקדמה

עבור כל המונחים המתייחסים לאנשים, הניסוח שנבחר פירושו שני המינים, גם אם נעשה שימוש בצורת הזכר מטעמי קריאה קלה יותר.

§ 1 עקרון

תקנון תרומה זה אינו חלק מתקנון העמותה. הוא מסדיר את חובות התרומה של החברים וכן עמלות והיטלים. ניתן לשנותו רק על ידי האסיפה הכללית של העמותה.

§ 2 החלטות
 1. האסיפה הכללית מחליטה על גובה התרומה, דמי הכניסה והתרומות. המועצה קובעת את העמלות.

 2. הסכומים שייקבעו ייגבו במועד הפירעון של השנה שלאחר מכן בה התקבלה ההחלטה. ניתן לקבוע מועד אחר גם בהחלטת האסיפה הכללית.

§ 3 תרומות
Status
Mitegliedschaftsform
Beitrag/a in €
4
חבר תומך
החל מהשעה 200.00
3
חבר כבוד
0.00
1
חבר מלא
24.00
 1. לכל חבר הזכות להגיש בקשה להורדה בדמי החבר לוועד המנהל. הדירקטוריון מקבל את ההחלטה הסופית. 

 2. תאריך הפירעון הוא 1 בינואר או יום הבנקאות הראשון שלאחריו של כל שנה קלנדרית לשנה שמתחילה.

 3. מעמד החברות הקיים במועד הפירעון הוא הקובע לגובה התרומה.

 4. הדירקטוריון מחליט על הסיווג (סטטוס) במגבלות שקבעה האסיפה הכללית.

 5. החברים מחויבים לדווח מיידית על שינויים אישיים המשפיעים על מעמדם.

 6. דמי החבר מחויבים מחשבון הבנק של החברים בהוראת קבע.

 7. עלויות הנובעות עקב חוסר כיסוי או איחור בתשלום יועברו לחבר. 

§ 4 עמלות

תרומות, עמלות והיטלים נגבים באמצעות עיבוד נתונים (EDP). הנתונים האישיים של החברים מאוחסנים בהתאם לחוק הגנת הנתונים הפדרלי.

§ 5 חשבון מועדון

חשבון העמותה יוקם ברגע שהעמותה נרשמה בפנקס העמותה; מחיקת משפט זה והכנסת פרטי הבנק אינם מחייבים החלטה חדשה של האסיפה הכללית.

 • בנק: Ostsächsische Sparkasse Dresden

 • IBAN: DE12 8505 0300 0221 0932 49

 • BIC: OSDDDE81XXX

 • מספר זיהוי נושה בהליך החיוב הישיר של SEPA: DE15ZZZ00001805645

העברות לחשבונות אחרים אינן מותרות ולא יוכרו כתשלומים.

§ 6 כניסת לתוקף

תקנון התרומה נכנס לתוקף עם העברתם באסיפה הכללית ביום 5.3.2015 - אך לכל המוקדם לאחר רישום העמותה בפנקס העמותה.

דרזדן, 5 במרץ 2015

חתימות החברים המייסדים

במקור עם כתובת ותאריך לידה

לפי סדר אלפביתי

נילס בראבנדט
פטרינה דליבני
דניאלה לרסן
קאי לאוטנשלאגר
ולנטינה מרצ'נרו
אלכסנדר נחמה
נזנין זנדי

הוספת פרטי חשבון ב-1 בדצמבר 2015 מאת קאי לאוטנשלאגר

bottom of page